Art. 1 Identiteit en diensten van de onderneming

Barbara Doms (BD)

Kwachtstraat 2

2260 Westerlo

0479/72.00.11

www.bdhomedesign.be

info@bdhomedesign.be

BTW nr.: BE0523.974.303

  • Adviseren en plaatsen van raamdecoratie op maat bij particulieren en bedrijven.

De contractuele relatie tussen BD en de klant wordt volledig beheerst door huidige voorwaarden die door de klant werden gelezen en goedgekeurd.

Art. 2 Leveringsvoorwaarden

Na ontvangst van de bestelling middels ondertekende offerte bedraagt de tussen de vier à zes weken. De leveringstermijn is evenwel indicatief. Vertraging in de leveringstermijn geeft nimmer recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer de levering van bestelde goederen op vraag van de klant wordt uitgesteld zal voor een verzoek tot uitstel van meer dan 1 maand een bijkomende opslagkost aan de klant worden aangerekend ten bedrage van 80 euro per maand.

Art. 3 Belet en annulatie

Raamdecoratie

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is de klant aan BD een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling, zulks onverminderd het recht van BD om schadeloosstelling te vorderen van de volledige schade conform gemeen recht. Indien BD zelf de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken, is de klant – voor zover de overeenkomst is tot stand gekomen middels ondertekende offerte die aan BD werd bezorgd – gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens BD.

Art. 4 Betalingsvoorwaarden

Bij het plaatsen van raamdecoratie op maat gebeurt de betaling steeds per overschrijving en dit op het volgende rekeningnummer:

AXA Bank

IBAN BE75 7512 0937 5651   BIC: AXABBE22

De factuur is hetzij contant betaalbaar hetzij betaalbaar binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum met vermelding van het factuurnummer. De klant wordt pas eigenaar van de geleverde goederen van zodra BD volledige betaling heeft bekomen.

Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 25€) als schadebeding.

Het adviesgesprek dient steeds de betaling ter plaatse worden uitgevoerd. Tenzij anders overeengekomen tijdens het vastleggen van de afspraak en/of opruimtraject.

Dit kan cash, via bancontact/payconiq, via overschrijving of via online bankcontact SUMUP.

Art. 5 Garantie

Na plaatsing van de gordijnsystemen geeft BD een garantie van 2 jaar op de geleverde goederen startend vanaf de factuurdatum van toepassing op de systemen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de overeenkomst.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verkleuring van de stof door toedoen van zonlicht en/of kunstlicht, beschadiging of losgekomen stiksel, noch voor beschadigingen wegens verkeerd gebruik of door eigen fout van de klant.

Alsook krimping na manipulatie van de stof van uwentwege, hiermee specifiek bedoeld: behandeling met chemische producten of niet wassen volgens de voorgeschreven voorschriften.

Art. 6 Klachten

Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum of minstens binnen de acht dagen vanaf het ontstaan van de klacht.

Het dient steeds schriftelijk te gebeuren en gemotiveerd.

Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn worden zowel de goederen als de factuur geacht te zijn aanvaard.

Voor klachten en ondersteuning kan u altijd terecht op het volgend e-mailadres: info@bdhomedesign.be of telefonisch op het volgend nummer: 0032 (0) 479 72 00 11

Art.7 Aansprakelijkheid

BD is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of materiele schade voortvloeiend uit beslissingen die de klant heeft genomen tijdens de opruimcoaching, al dan niet in overleg met de consultant.

De klant is steeds zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes.

Als er door het verrichten van diensten door de consultant schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door BD afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

Art. 8 Privacy en bescherming persoonsgegevens

De persoonsgegevens vermeld in de overeenkomst of verkregen op enige andere wijze, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG.

De klant geeft BD de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar klantenbestand. U kunt deze privacygegevens steeds raadplegen op volgende pagina https://bdhomedesign.be/privacy/

Deze privacy policy maakt integraal deel van deze algemene voorwaarden.

Art.9 Toepasselijk recht en forumkeuze

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (afdeling Turnhout), zijn bevoegd om geschillen met betrekking tot deze overeenkomst te beslechten. BD  behoudt zich echter het recht voor vrij te kiezen voor de rechtbank van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de klant.